Avhandling visar nya möjligheter vid simulering

Energieffektivisering av kulturbyggnader kan leda till fuktproblem. I en licenciatavhandling från KTH presenterades ett nytt simuleringsverktyg.

Hur ska kulturbyggnader kunna energieffektiviseras på ett bra sätt? Simuleringar av bland annat fukt och temperatur är ett viktigt verktyg för att avgöra vilka åtgärder som är lämpliga. I sin licenciatavhandling från KTH tar Torun Widström upp vilka parametrar som bör bedömas och om det finns öppningar för att förbättra simuleringsresultaten.
- Det finns generella rekommendationer som passar för vissa kulturbyggnader, men oftast behövs individuell bedömning i någon grad, sade Torun Widström i samband med att avhandlingen lades fram.

Licenciatavhandlingen har bland annat lett till att hon tagit fram några prototyper, program som kan användas tillsammans med helbyggnadssimuleringsprogram som till exempel IDA. Det mest utvecklade programmet kallas Moira och införlivar relativ fuktighet och analys av skaderisk vid riskutsatta punkter i byggnaden i simuleringen. Torun Widström har i sitt arbete genomfört simuleringar två kyrkor och med mätningar, utförda av Högskolan i Gävle inom ramen för Spara och Bevara, kunnat verifiera resultaten.
- Den största skillnaden mellan Moira och ett normalt HAM-verktyg är att det senare antingen simulerar hela byggnader och missar riskpunkterna, eller simulerar enskilda byggnadsdelar och därmed fångar riskpunkterna, men då missar de randvillkor som byggnadens funktion generar.
- Nu vill jag testa Moira i fler projekt för att se hur bra det fungerar.

Förutom fuktsimulering har Torun Widström också inkluderat ett exergiverktyg som visar exergianvändning vid olika alternativa renoveringslösningar. Opponenten Carl-Eric Hagentoft, Chalmers, undrade varifrån intresset för exergi kom.
- I de fall vi inte kan minska energianvändningen så vi kanske åtminstone minska exergianvändningen, sade Torun Widström.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 11/12 sidan 16

Annons