Ännu inga gränser för trikloramin

Experterna har inte enats om ett gränsvärde för bundet klor, trikloramin, i luften i badanläggningar. Men under nästa år planerar Socialstyrelsen att revidera sina riktvärden.

ramdalsbadet-foto-mk-2013-(2)

Halterna av trikloramin kan vara höga i svenska badhus. Foto: Mark Kretz

Astma, irritation i näsa och svalg, och hosta. Besvären är vanliga bland människor som arbetar eller vistas ofta i badanläggningar med klorrening. Det visar både svensk och internationell forskning och misstankarna har länge riktats mot bundet klor, trikloramin, som finns i badhusluften. Frågan är vid vilken halt i luften som trikloramin blir skadligt för människor? På det finns fortfarande inget enhetligt svar. - För att kunna sätta ett rikt- eller gränsvärde behövs mer kunskap om vid vilken halt människan kan få hälsoproblem. Till detta måste vi bedöma om mätningar och kontroller kan göras rutinmässigt med en tillräcklig mätsäkerhet, säger Michael Ressner, utredare för hälsoskydd och smittskydd hos Socialstyrelsen.

Många drabbas Forskare i Umeå, Göteborg och Örebro har konstaterat att trikloramin finns i luften i svenska badhus och att både personal och badande drabbas av irritationer i luftvägarna. Men mer underlag behövs och forskarna vid universitetssjukhuset i Örebro fortsätter nu med en studie av trikloramin i varma rehabiliteringsbad. Resultaten kommer att presenteras i en licentiatavhandling som beräknas bli klar 2015. - Det behövs ett gränsvärde! Bland annat Arbetsmiljöverket borde vara intresserat av det. Tillsvidare badas det på vid ganska höga halter av trikloramin i badhusen, säger Håkan Westberg, verksamhetschef vid arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro.

Under nästa år kommer i alla fall Socialstyrelsen att ta tag i frågan. Då påbörjas revideringen av riktvärden och vägledningar för bassängbad där trikloramin pekas ut som en viktig kontrollpunkt. - I detta ligger en tydligare fokusering på att luftkvaliteten i badanläggningar ska vara god, så att människor inte mår dåligt av inomhusluften, säger Michael Ressner.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2013 sidan 9.

  • FAKTA Gränsvärden i dag WHO har satt ett gränsvärde på 0,5 milligram per kubikmeter luft, vid bassängkanten. I Bryssel, Belgien, finns ett gränsvärde på 0,3 milligram.

 

Annons