Allmänna råd – råd eller föreskrifter?

Annons

Göran Stålbom skriver i detta läsarbrev till Energi & Miljö om hur allmänna råd betraktas som mer än just råd.

Lagar och förordningar beslutas av riksdag och regering. Med stöd av dessa kan centrala statliga myndigheter i vissa fall få utfärda föreskrifter, som är bindande. Men myndigheterna kan också ge ut allmänna råd.

Författningssamlingsförordningen definierar allmänna råd som ”sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende”.

Bestämmelser om ”normgivningsmakten” finns i regeringsformen. Myndigheter får endast utfärda föreskrifter om riksdagen/regeringen delegerat viss preciserad ”normgivningskompetens”. Däremot krävs inget bemyndigande för att ge ut allmänna råd. Detta markerar en tydlig skillnad.

Mot detta finns en ökad tendens hos lokala tillsynsmyndigheter och domstolar att ge de allmänna råden en allt större betydelse. Häri finns säkert förklaringen till att Mats Östlund, Svensk Byggtjänst, i Energi & Miljö nr 10/2010, får svara på frågan: ”Hur pass ’tvingande’ är ett allmänt råd?”

Östlunds svar är korrekt. Råden är inte alls tvingande. Men avslutningen i hans svar kan kräva kommentarer. Han refererar till BBR, som säger att om man ”väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att den tvingande regeln ändå uppfylls”.

När ska man visa det? Och vem ska man visa det för? Vilka signaler ger Boverkets text? Gäller speciella villkor när man ”bryter mot” ett allmänt råd? Hade det inte varit bättre att betona värdet av en bra kontrollplan?

Olika branscher har olika förhållningssätt till allmänna råd. I byggsektorn har det sedan decennier formats en praxis där man sällan gör skillnad mellan föreskrifter och allmänna råd.  Är detta en bra utveckling, som bidrar till rättssäkerhet? Eller bryter det mot grundläggande demokratiska principer i regeringsformen? Finns rentav risk att människors frihet och äganderätt inskränks och kränks?

Jag talade en gång med en jurist på Uppsala universitet. Han sa att allmänna råd ur juridisk synpunkt är ”luft”. Jag tror själv att det ligger något i detta. Kanske bör de allmänna råden främst betraktas som vänligt menade tips, tumregler och just goda råd.

Göran Stålbom

Annons