ERFARENHETEN | 28 aug 2019

Detta är viktigt att avtala vid upphandling av vvs-konsult

Detta är viktigt att avtala vid upphandling av vvs-konsult
Hans Severinson. Foto: Peter Olofsson

Hans Severinson har haft ansvar att ta fram en ny upplaga av STD:s skrift ”Installationskonsultens uppdrag – vvs”. För ett par år sedan utkom skriften ”Att driva mindre byggprojekt” från hans skrivarlya. Bägge skrifterna finns hos Svensk Byggtjänst. En aktuell genomgång av gammalt och nytt om konsultupphandling sammanfattas av skribenten.

Vid upphandling av vvs-konsult är det viktigt att alltid avtala om att ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag) ska gälla, oavsett uppdragets art och storlek. Då regleras frågor om ansvar, rättigheter och skyldigheter på ett balanserat sätt som minskar risken att hamna i tvist. ABK 09 avtalas normalt att gälla i sin helhet. Eventuella ändringar är giltiga först om de noteras på ett anvisat, tydligt sätt.

Att bestämma uppdragets omfattning är av avgörande betydelse, särskilt när det är fråga om fast pris. Här är STD:s (branschorganisationen Svenska Teknik- och Designföretagen) skrift till stor nytta. Märk dock att ABK 09 lägger ansvaret på konsulten att i samråd klarlägga uppdragets omfattning i frågor som inte beställaren har reglerat skriftligt. Om inte kontrakt upprättas krävs, enligt ABK 09, en beställning och konsultens bekräftelse av denna. Om ingen beställning avges vid ett muntligt uppdrag, krävs ändå en skriftlig bekräftelse från konsultens sida, tillsammans med de preciseringar han anser vara relevanta exempelvis om omfattning, tider, ansvar och ekonomi.

I uppdrag där ABK 09 åberopats krävs att konsulten har giltig konsultansvarsförsäkring. Därmed saknas skäl att från konsultens sida begränsa ansvaret för skada, något som ofta förekommer men då mest gynnar försäkringsbolaget.

För mindre uppdrag tillämpas ofta så kallad direktupphandling, där beställaren väljer konsult utan konkurrensutsättning. Vid offentlig upphandling finns beloppsgränser över vilken direktupphandling inte får tillämpas. Arvodet kan avtalas som fast eller rörligt. I bägge fallen bör à-priser för nedlagd arbetstimme och andra expenser avtalas.

I lite större uppdrag, i synnerhet gällande projektering, kan uppdragets omfattning och kvalitet bäst bestämmas med den nyligen utgivna andra upplagan av Installationskonsultens Uppdrag – vvs. Skriften finns dels som ett häfte i tryckt form, dels som e-bok. Omfattningen i det enskilda projektet måste preciseras punkt för punkt, man kan inte åberopa den ”i tillämpliga delar”. Den tryckta skriften kan av beställaren ifyllas manuellt, därefter skannas som underlag i förfrågan och kontrakt.

Uppdraget kan preciseras i detalj inom alla förekommande skeden, från förstudie och program via förslagshandlingar, anmälningar till systemhandlingar, bygghandlingar, produktion och förvaltning. Frågor om kommunikation, kvalitet och miljö samt energisamordning och leveranstider kan preciseras. Med denna detaljerade genomgång lämnas inget åt slumpen, och minimal risk för oenighet och osämja uppnås, och därmed en snabbare och bättre måluppfyllande byggprocess.

I förhållande till den förra utgåvan har åtskilliga viktiga förändringar gjorts:
• CoClass har införts, ett nytt digitalt klassifikationssystem, som ersätter det tidigare BSAB-systemet
• Vvs-konsultens roll i totalentreprenader har förtydligats
• Miljöpåverkan, hållbarhet, riskbedömningar och måluppfyllnad i program- och förslagshandlingsskedena har tillkommit
• I programskedet har text om miljökvalificeringar och om BIM i förvaltningsskedet införts
• I systemhandlingsskedet har omfattningen av egenkontroll, både konsultens och den blivande entreprenörens, införts, och omfattningen gällande styrinstallationer detaljerats
• I bygghandlingsskedet har samordning av funktion samt avseende brand- och fuktskydd fokuserats, liksom miljöbedömning av produktval
• Frågor om mängdförteckning av sakvaror har tagits upp, liksom ansvar för vatten- och fuktskador
• Redovisning av driftstrategi i styrsystem har tagits upp, liksom beräkningar av förinställningsvärden och de som erfordras för miljöklassningssystem

De flesta av dessa förändringar emanerar från branschutvecklingen under det senaste decenniet, varför det är oklokt att inte tillämpa den senaste upplagan när nästa projekt ska upphandlas.

Slutligen, en kort checklista för upphandling av vvs-konsult i nya projekt:
• Välj entreprenadform, utförandeentreprenad (färdiga handlingar) eller totalentreprenad (ramhandling)
• Välj upphandlingsform och ersättningsform för konsulter. Direktupphandling eller öppen upphandling, rörligt eller fast arvode. Infordra anbud. Vid stora projekt är prekvalificering lämpligt
• Upprätta förfrågnings- eller avtalsunderlag, med hjälp av skriften Installationskonsultens uppdrag – vvs. Tänk noga igenom vad uppdraget ska omfatta, särskilt i de delar som ligger före respektive efter bygghandlingsskedet. Formulera gränssnitt mellan olika konsulter i projektet
• Utvärdera erhållna anbud eller alternativ, med avseende på referenser, kompetens, förmåga att genomföra och andra aspekter, förutom det ekonomiska
• Lägg tid på ett noggrant samråd med konsulten inför avtalsskrivning
• Genomför projektet med ömsesidig lojalitet parterna emellan, och med iakttagande av parternas rätt enligt bland annat ABK 09
• Ge tid i projektet för konsultens egenkontroll och eventuell extern kontroll innan byggstart
• Utvärdera och gör erfarenhetsåterföring tillsammans med konsulterna efter fullbordat projekt

Hans Severinson

Publicerad 28 augusti 2019

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.