Debatt: ”Egenkontrollkraven måste skrivas i klartext”

Flummet med värdelös egenkontroll tillåts att fortsätta med nya BBR, skriver Hans Severinson, en av landets främsta experter inom området egenkontroll.

Sverige fick en ny plan- och bygglag 2 maj 2011 (SFS 2010:900). Från Boverket följs detta upp med en ny utgåva av byggreglerna, BBR 19, med verkan från 1 januari 2012.

Sedan 1987 är det byggherren som ansvarar för att det byggda uppfyller de väsentliga egenskapskraven. Byggnadsnämndens bevakning att så sker har upprätthållits genom krav på en kvalitetsansvarig (numera kontrollansvarig). Dennes uppgift är i huvudsak att se till att en av nämnden beslutad kontrollplan fullföljs. Att dessa kontrollåtgärder i stor utsträckning blivit till en papperstiger är det få som motsäger.

Det är alltför vanligt att egenkontrolldokument, till exempel i fråga om brandtätning eller fuktsäkerhet, vid närmare granskning visar sig vara helt utan förpliktelser. Eftersom byggherren inte avtalat bättre tvingas den kontrollansvarige att godta det undermåliga verifikatet. Den nya lagen uppvisar därför väsentliga förändringar när det gäller kraven på egenkontroll (se separat text). Det slås fast att det är byggherrens dokumenterade egenkontroll. De väsentliga egenskapskraven ska säkerställas genom i kontrollplanen angivna kontroller. Med andra ord, byggherren ska med egenkontroll eller sakkunniga verifiera att kraven i PBL kap 8, och därmed egenskapskraven i Boverkets byggregler, uppfylls. Även byggnadsnämndens sanktionsmöjligheter är väsentligt utökade.

Boverkets byggregler har i version 18, i kap 2, allmänna råd (således inte krav) om verifiering av egenskapskrav, i projekteringen, i utförandet eller i den färdiga byggnaden. Rådstexten i BBR ska tolkas som exempel på utföranden som uppfyller kraven i PBL. Om byggherren väljer att inte följa råden har han bevisbördan att lagkraven ändå uppfylls. Krav som tills nyligen inte varit entydigt definierade i lagtexten.

Det duger inte längre
I de nya byggreglerna, BBR 19, är råden visserligen omarbetade, men de står fortfarande som rådstext och har likartad lydelse. Genom detta döljer sig (för den ej insatte) den stora skärpningen av regelverket när det gäller byggherrens och hans kontrollansvariges förpliktelser.

I motsats till tidigare regler finns nu lagkrav att byggherrens egenkontroll enligt kontrollplan – PBL ska verifiera uppfyllandet av de väsentliga kraven i byggreglerna. Att hänvisa till flummiga egenkontrolldokument som redovisats av entreprenören och som signerats av en yrkesarbetare som inte ens har sin huvudmans mandat att signera ett för entreprenören eller byggherren bindande dokument duger helt enkelt inte längre. Ska byggherrens egenkontroll utföras av projektören respektive entreprenören måste detta specificeras i parternas avtal, och utföras och dokumenteras så att det uppnår status av verifikat, granskade och godkända av den kontrollansvarige.

Min bedömning är att detta inte blir allmänt tillämpat förrän kraven skrivs i klartext i byggreglerna, eller möjligen efter att klarsyn uppstått i landets alla 290 byggnadsnämnder och hos alla 489 certifierade kontrollansvariga i frågan. Till dess kan flummet med värdelös egenkontroll tillåtas fortsätta.

Hans Severinson
Projektledare, Trovärdig Egenkontroll
Artikeln är publicerad i Energi & Miljö nr 1/2012 sidan 42-43

_________________________________

Boverket svarar:
Ändringar inte nödvändiga men ska utredas

Anders Sjelvgren hos Boverket svarar på kritiken från Hans Severinson med att förändringen av bygglagen inte nödvändigtvis kräver en förändring av byggreglerna.

De ändringar som gjorts i bygglagstiftningen behöver inte föras in i BBR eftersom de tekniska egenskapskraven i PBL inte ändrades. De är endast överförda från den upphävda byggnadsverkslagen, BVL. BBR handlar huvudsakligen om detta.
 
Boverket har utifrån nya PBL rätt att skriva föreskrifter om utformning av kontrollplan och om kontroll av genomförandet av byggarbeten. Om, och i så fall var, vi kommer att skriva sådana föreskrifter återstår att se.
 
Boverket kommer att följa upp och utvärdera hur den nya lagen tillämpas. I det arbetet kommer vi att analysera behovet av ytterligare allmänna råd,  föreskrifter eller andra insatser.
 
Att utförandet av egenkontrollen kan delegeras innebär inte att byggherrens ansvar för kontrollen enligt PBL försvinner. 
 
Anders Sjelvgren, chef för enheten för byggregler hos Boverket
Publicerad i Energi & Miljö nr 1/2012 på sidan 42
 

Publicerad 23 januari 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.