Biblioteket vänder bland

I snart 85 år har stockholmarna kunnat låna sina böcker på huvudbiblioteket, en byggnad som anses tillhöra en arkitektonisk stilriktning som internationellt kallas Swedish Grace. Nu energieffektiviseras byggnaden.

dsc_0342.jpg

Kraven på installationernas utseende är höga. Foto: Ingar Lindholm

Den cylinder som kännetecknar Stockholms stadsbibliotek, ritat av Gunnar Asplund, har bland annat sin förebild i 1700-talsbyggnaden Barrière Saint-Martin (Rotonde de la Villette) i Paris. Från början skissade han på en kupol, men det slutade med att en cylinder fick kröna byggnaden. Byggprojektet startade år 1918 och biblioteket stod klart tio år senare, med plats för omkring 700 000 bokvolymer. Bygget kostade cirka två miljoner kronor, omräknat i dagens penningvärde omkring 38 miljoner kronor. Den karaktäristiska huvudbyggnaden har sex våningsplan (varav ett källarplan) med bokmagasin, publika ytor för biblioteket och kontor. I källaren finns bland annat två aggregatrum, varav det ena är tomt och doftar målarfärg vid Energi & Miljös besök. Här ska nya aggregat snart ställas på plats.

Tekniska förändringar Huset har genomgått tekniska förändringar under årens lopp, bland annat har radiatorer monterats mellan fönstren i cylindern. De förändringar som måste ske i dag av teknisk natur är dock underkastade sträng kontroll av antikvarier, då huset klassats enligt Stockholms stadsmuseum som högst skyddsvärt (blå klass). Redan tidigt ansågs byggnaden vara av så kallad svensk 20-talsklassicism, vilket internationellt fick beteckningen Swedish Grace. Just nu pågår en ombyggnad som syftar till att fastighetens energianvändning ska minska med 30 procent, samtidigt som koldioxidanvändningen ska minska med tio procent. Energieffektiviseringsåtgärderna ska vara klara senare i höst. Allt enligt det projekt som kommunen genomför åren 2010-13 för att renovera eller konvertera uppvärmningstekniken i 80 kommunalt ägda fastigheter runt om i Stockholm. Arbetena med 29 av dessa byggnader utförs som en totalentreprenad av Arcona med YIT som underentreprenör. För Stadsbiblioteket – med en total yta om cirka 11 000 kvadratmeter – rör det sig om att installera nytt ventilationssystem, ny uppvärmning samt ny styr- och reglerutrustning. Förutom Stadsbiblioteket ska Arcona bland annat energieffektivisera Stadshuset, Oscarsteatern och Stadsmuseet. Projektet ska vara färdigställt till den första januari 2014. Johan Carlson, PQR Consult, är en av fastighetskontorets tre projekt- och byggledare i de projekt som Arcona driver. Han berättar att ett antal projekt redan är klara och besiktigade, medan andra är under ombyggnad och ytterligare andra är i projekteringsfasen. Förutom honom är också Johan Nilsson och Johan Parmborg, båda PQR Consult, projekt- och byggledare för fastighetskontoret.                                                                                                                                                                                                                                     

Nya luftbehandlingsaggregat Byggnadens ventilation kommer i princip från två större aggregat, placerade i var sitt fläktrum. De ska ersättas med nya aggregat motsvarande dagens krav på värmeåtervinning och SFP-tal. Även frånluftsaggregaten skrotas och all värme ur frånluften används för återvinning i de nya aggregaten. Enligt Johan Carlson kommer dessa att ersätta 19 eleftervärmningsbatterier. Det handlar också om att se till att utrymmen som tidigare inte haft mekanisk ventilation blir ventilerade, exempelvis en del kontor.  Stränga krav har ställts från stadens skönhetsråd för att garantera att de nya vvs-installationerna i de publika utrymmena inte kommer att förfula fastigheten. Exempelvis ska de givare, som ska styra ventilationen, färgsättas med exakt samma kulör och glans som bakgrundsväggen. Det ställs också framför allt storleksmässiga krav på de radiatorer som sätts in. Fjärrkyla finns inte i byggnaden. Tilluftsaggregaten utförs med kombibatteri värme/kyla för eventuell framtida anslutning till fjärrkyla.

Ny fjärrvärmecentral I entreprenaden ingår att den befintliga fjärrvärmecentralen byts, liksom att det befintliga radiatorsystemet för vattenburen värme byggs ut. Utbyggnaden sker i fack- och läsesalar samt lokaler genom att befintligt värmesystem kompletteras med nya konvektorer eller radiatorer i lika utförande som de befintliga. Längre upp i rotundan – strax under fönstren vid taket – finns en balustrad. Under respektive fönster har det funnits elradiatorer, som nu ska bytas mot vattenburen värme. Förläggningen av värmerören ska göras i bakomvarande utrymmen för att uppnå ett dolt montage i rotundan. Det är också viktigt att de nya radiatorerna inte blir synliga. De ska inte synas vare sig nedifrån i rotundan, eller från något av de gallerier som besökarna når via trappor inuti cylindern. Allt för att Gunnar Asplunds arkitektur ska komma till sin rätt.

Text Mark Kretz , Energi & Miljö 9/2012 sid 18-20 

FAKTA Stockholms klassificeringssystem Stadsmuseet har utarbetat en metod för klassificering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Blått är den högsta klassen och omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen enligt kulturminneslagen. Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. Gult innebär att bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde. Källa: Stadsmuseet

FAKTA Beställare: Stockholms stad genom fastighetskontoret Projektledning: PQR Consult Byggentreprenör: Arcona VVS- och elentreprenör: YIT Styr- och övervakningskonstruktör/-installatör: Schneider Electric VVS-konsult: WSP för ramhandling, ÅF för detalj- och arbetshandlingar.

Publicerad 20 september 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.