HETVATTEN | 26 aug 2015

Är det fritt fram för kokande blandare?

Blandare som levererar kokande vatten marknadsförs i Sverige. Det väcker frågor – är denna typ av blandare ens tillåten att installera, och i så fall under vilka omständigheter? Mats Östlund, Svensk byggtjänst, svarar på Energi & Miljös läsarfrågor.

Fråga: Vad gäller för ”kokande blandare”, som ger ett kokande vatten direkt vid tappning? År det tillåtet att installera denna typ av produkt/funktion i byggnader?

Svar: Frågan kan ha många dimensioner: är det i ett nybygge, ombyggnad, eller ett befintligt hus som bara byter blandare? Och är det ett småhus, kontor eller en restaurang?

Det finns ett flertal märken av kokande blandare på den svenska marknaden och informationen dels om produkten, dels om säkerheten är av blandad omfattning. Prisbilden är från drygt 4 000 kronor och upp till runt 15 000 kronor. De finns att köpa på nätet och i byggvaruhus. Man kan köpa sin blandare via en rörentreprenör men branchorganisationen Säker vatten uppmanar sina medlemsföretag att inte medverka till installation av kokande blandare. Blickar man ut mot produktsegmentet så marknadsförs det främst mot den befintliga villamarknaden och till att snabbt få sitt pastavatten, sanera nappflaskor, flå tomater, med mera.

Vissa återförsäljare tolkar reglerna som att installation i nyproducerade hus inte uppfyller Boverkets byggreglers säkerhetskrav, men att det däremot fritt fram på den befintliga marknaden. Den mest dominerande produkten bemöter säkerhetsfrågan dels med att vattnet är blandat med luft så att man inte hinner få en brännskada om man sticker in handen under vattenstrålen, dels med att det finns en säkerhetsfunktion i blandare genom en tryck- och vridmekanism när man vill ha det kokande vattnet, och att den därmed är barnsäker. Samma produkt kan fås i en kombifunktion med en kokande blandare och en ”vanlig” blandare till samma disklåda i samma installation.

Boverkets byggregler

Vi en nybyggnation eller ombyggnation gäller funktionskrav enligt Boverkets byggregler, BBR. Avsnitt 6:621 omfattar här krav på varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål och att dessa ska utformas så att en vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås efter tappstället. För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället. Finns det särskild risk för olycksfall får temperaturen inte vara högre än 38 °C. Som exempel på särskild risk för olycksfall anges fasta duschar som inte kan regleras från en plats utanför duschplatsen och duschar för personer som inte förväntas kunna reglera temperaturen själva, exempelvis på behovsprövat boende och förskolor. Ett annat krav är att anordningar för reglering av tappvarmvattnet ska utformas så att risken för personskador genom förväxling av tappvarm- och tappkallvatten begränsas. Är det ett tappställe i ett restaurangkök, storkök eller i en industriell verksamhet gäller inte kravet som i köket vid hushållsändamål.

En befintlig byggnad kan omfattas av ändringskraven i BBR. En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning i en byggnad. Frågan är dels om ett blandarbyte i ett befintligt småhus föranleder en anmälan, dels om BBR:s ändringskrav 6:961 Tappvatten, som gäller om ett helt eller delvis nytt system installeras, ska omfatta ett blandarbyte. I så fall ska det dimensioneras och utföras så att motsvarande kravnivå som i avsnitt 6:62 Tappvatten (ny byggnad) uppfyllas, det vill säga max 60 OC efter tappstället.

Här vill jag särskilt framhålla hur viktig tolkningen är av ”väsentlig ändring” och ”delvis nytt”. Är ett blandarbyte en väsentlig ändring och eller utgör åtgärden ett delvis nytt tappvattensystem?

Branschnormen Säker Vatteninstallation ställer också krav på maximal temperatur ur säkerhetssynpunkt. Observera att Säker Vatten inte är en juridiskt bindande norm mer än ur ett entreprenadjuridiskt perspektiv där den kan åberopas som ett beställarkrav.

Enligt Säker Vatteninstallation ska kontroll till skydd mot brännskador utföras. Temperaturkontroll av tappvattensystem ska utföras och temperatur på utgående tappvarmvatten ska vara högst 60°C. Kontrollen ska dokumenteras. Detta krav innebär att en kokande blandare inte uppfyller normkraven i Säker Vatteninstallation, detta oavsett om det handlar om en ny byggnad eller en ändring i en byggnad. För att visa att en vvs-installation är utförd enligt Säker Vatteninstallation ska ett intyg alltid lämnas till beställaren. Där det inte är tekniskt möjligt eller där kunden väljer att beställa ett utförande där kraven enligt branschreglerna inte uppfylls ska avvikelsen dokumenteras på intyget.

Text Mats Östlund, Energi & Miljö nr 7-8 sidan 47.

 

 

 

 

Publicerad 26 augusti 2015

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.