Teknikseminarium i Borås om hur människor upplever inneklimatet

När det kommer till att utvärdera olika aspekter av inomhusmiljö finns det ett flertal befintliga enkäter att välja mellan. Det är ofta stor skillnad mellan de olika alternativen beträffande syfte, omfattning, hur frågorna ställs och på vilket sätt respondenterna ombeds att avge sina svar. Vissa enkäter fokuserar på inomhusmiljöns påverkan på hälsan, andra på komfort och en del enkäter handlar mycket om självupplevd arbetsprestation/produktivitet.

I en förstudie, utförd 2018 inom Energimyndighetens beställargrupp Lokaler, utvecklades ett förslag på web-baserad enkät för utvärdering av brukarkomfort i kontorsmiljöer fram. Nu har enkäten också prövats praktiskt på kontorsarbetsplatser, före och efter flytt till nya lokaler. Utvärderingen visade att enkätförfarandet medger hög svarsfrekvens samtidigt som svaren är tillräckligt detaljerade för att ge meningsfulla och tolkningsbara resultat.

Vid en teknikträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Borås, kommer utvecklingen och tillämpningen av enkäten att presenteras av Lars Ekberg, Affärsområdeschef - fastighetsföretag och industri vid CIT Energy Management och adjungerad professor på Chalmers tekniska högskola.

Datum och tid kl 11.30 den 5 mars

Träffen genomföras via Teams

 

fredag 5 mars 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Borås

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.