Seminarium i Östergötland om energiåtervinning från spillvatten

Seminarium om energiåtervinning från spillvatten i storkök

Installation av avloppsvärmeväxlare är lämpligt i lokaler där verksamheten genererar spillvatten i sådan mängd och av sådan temperatur att det bedöms meningsfullt att återvinna värme ur vattnet. Exempel på sådana fastigheter är sim- och idrottshallar, storkök och restauranger, hotell och vårdlokaler.

Energimyndighetens beställgruppen för lokaler (Belok) har nyligen genomfört en förstudie där förutsättningar för teknikutveckling av avloppsvärmeväxlare i olika typer av lokaler har analyserats. Förstudien bygger på tidigare undersökningar där funktionen hos värmeväxlare i avlopp och värmeväxlare i kombination med fettavskiljare har studerats.

Genom kontakt med både lokalfastighetsägare och leverantörer har förstudien undersökt frågor gällande intressen, behov och lämpliga avgränsningar: 

  • I vilka verksamheter finns störst potential för värmeåtervinning från spillvattnet?
  • För vilka tillämpningar finns det ett behov av teknikutveckling?
  • Finns det intresse och behov av att utveckla teknik för fettavskiljning i kombination med värmeåtervinning från spillvatten?
  • Hur ser erfarenheterna av avloppsvärmeväxlare ut bland lokalfastighetsägarna i Belok?
  • Vilka krav och bedömningskriterier bör finnas med vid en utvärdering av produkter?

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. Resultatet av förstudien visar att det finns en god potential för värmeåtervinning ur spillvatten från dessa lokaler och även en stor utvecklingspotential för en lösning som kombinerar fettavskiljning och värmeväxling. Det finns intresse hos båda beställare och leverantörer för att gå vidare med ett teknikutvecklingsprojekt där olika lösningar kommer att utvärderas och följas upp.

Vid ett teknikseminarium arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Östergötland kommer utredarna Maria Haegermark och Josep Termens, CIT Energy Management, att presentera förstudien och dess fortsättning.

Tid och datum: 11.30, 7 december

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

Föredragshållare: Josep Termens och Maria Haegermark, CIT Energy Management

 

 

 

 

 

måndag 7 december 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Östergötland

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.