Lunchmöte i Östergötland om tappvarmvatten och IMD

 

Mot bakgrund av förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader har Regeringen beslutat att införa begränsade krav på individuell mätning och debitering, IMD, av värme och tappvarmvatten.

I en studie från Beställargruppen Bostäder (BeBo) har fastighetsägare fått svara på en enkät och en del djupintervjuer har genomförts. Svaren har sammanfattats och lett fram till förslag på hur IMD bör implementeras för att få störst effekt på varmvattenanvändningen. En central aspekt har varit att ge underlag och stöd gällande hur prismodeller för en IMD-taxa kan utformas.

Baserat på de enkäter och intervjuer som genomförts i förstudien, visar resultaten att besparingen av varmvatten varierar efter att IMD införts, men tyngdpunkten ligger på runt 20 procents besparing. Resultatet bekräftar vad tidigare studier visat och stämmer även överens med uppgifter från leverantörer av mätsystem.

Avgörande för vilken effekt som kan åstadkommas med IMD är hur kommunikationen med hyresgästerna sker. Syftet med IMD och hur de kan påverka sina kostnader måste vara glasklart för att åstadkomma beteendeförändringar. Ytterligare en aspekt som diskuteras i studien är hyresgästernas priskänslighet och hur prisnivån för varmvattnet styr det resultat som kan uppnås med IMD.

Vid en teknikträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Östergötland kommer studien att presenteras.

Föredragshållare: Karin Lindström, Anthesis

Datum och tid: 14 oktober kl 11.30

 

torsdag 14 oktober 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Östergötland

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.