Digitalt deltagande - Energikonferens 2021

Årets Energikonferens lägger fokus på energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd och energieffektiv teknik i samband med renovering.

Energi- och Miljötekniska föreningen bjuder in till årets Energikonferens den 8 december 2021

Plats: Digitalt live sändning

Tid: Kl 09.30-17.00

I december följer vi upp förra årets succé med Energikonferens 2021.

Vi lyfter frågor kring möjligheterna att söka ekonomiskt stöd för energirenovering, tekniska och administrativa möjligheter och utmaningar för fastighetsägare, konsulter, entreprenörer m.fl. samt tittar på lyckade och mindre lyckade energirenoveringsprojekt.

 

F  Ö  R  E  L  Ä  S  A  R  E

 

Kl 09.30 – 11.30

 

• Varför renovera och energieffektivisera?
Tomas Berggren, Senior rådgivare inom energieffektivt byggande på Energimyndigheten, håller föredrag om energieffektivisering av befintlig bebyggelse, byggnadsbeståndets status, bakgrunden till pågående satsningar och befintligt stöd, samt hur man behandlat regelverket och vilka åtgärdspaket man vidtagit.

 

Möjligheter med energieffektiviseringsstödet
Åsa Wahlström, Adjungerad Professor på Lunds universitet samt Affärsområdeschef, CIT Energy Management, håller föredrag om hur det nya stödet för energieffektivisering i flerbostadshus ger nya möjligheter för dig som fastighetsägare att komma längre med ditt energieffektiviseringsarbete. Det ger också goda alternativ för de byggnader som omfattas av att installera IMD för värme. Föredraget handlar om vem som kan få stöd, vilka åtgärder som är stödgrundande, hur stort är stöder och hur ansöker man. Dessutom ges exempel på hur stödet kan användas för paket av åtgärder i typiska 50- och 70-tals hus.

 

Rätt temperatur helt enkelt – kunskap eller prylar?
Roland Jonsson, Energiexpert på WSP med 40 års erfarenhet av energifrågor, resonerar kring tekniska lösningar och kunskap som finns på marknaden. Hållbara hus har få rör. Mindre produktion, mindre montage, mindre underhåll. Mindre läckagerisker och mindre skrotning. Tyvärr finns det inget RSK nummer för smarta lösningar där man minskar antalet rör och gör huset energieffektivare. Svårt att fakturera. Energisnåla hus måste också byggas upp smart och inte som man brukar.

 

Hur verifiera att rätt energiprestanda uppnåtts?
Per Levin är docent i byggnadsteknik vid KTH och energikonsult vid PE Teknik och Arkitektur. Per utgår från hur Sveby/BKKs Energiavtal 21 tillsammans med övriga Sveby-dokument och verktyg kan användas av byggherrar, projektörer och entreprenörer för att säkerställa avtalad energiprestanda med mätning.

• Upphandling, samverkan och kommunikation - viktiga ingredienser för mer energieffektivisering
Lotta Bångens, VD på EEF, berättar om EnOff-modellen för upphandling. Den har tagits fram av och för offentliga sektorn och underlättar ett snabbare genomförande i ett helt byggnadsbestånd. Modellen bygger på samverkan och en ny ersättningsmodell till entreprenörerna. Vi får även höra om erfarenheter från Enköping som är den första kommunen som använder modellen.

 

LUNCH Kl 11.30-12.30

 

Kl 12.30-16.30

Eftermiddagen erbjuder presentation av referensprojekt, erfarenheter, koncept och tekniska lösningar för hur du kan lösa och få tips på vad du bör tänka på vid energieffektivsering av fastigheter.

 

• Många vinnare och större lönsam energibesparing med Totalmetodiken!
Daniel Olsson, CIT Energy Management, berättar om Totalmetodiken och nyttan med den, samt om ett nyligen sjösatt informations- och kurspaket för beställare och totalkonsulter.

 

 

 • Miljö, klimat och hållbarhet i byggprocessen – vad innebär det?
Maria Sandell, Hållbarhetschef på JM, håller föredrag om minskad klimatpåverkan från byggprocessen. Hur kan byggandet bidra till minskad klimatpåverkan? Vilka är de viktigaste åtgärderna och hur ser handlingsplanen ut för att gå mot utsläpp nära noll till 2030?
Hur kan byggherren skapa förutsättningar för de boendes hållbara livsstil

 

Framgångsrika solcellsentreprenader
Dag Råderström, Seniorkonsult Solenergi på Bengt Dahlgren, håller föredrag om en solcellsentreprenad och dess viktiga delmoment och saker att ta med i planeringen, både tekniska och praktiska aspekter.

 

Implementering av innovationer i byggprojekt – forskningsresultat om solcellsinstallationer
Charlotta Winkler, Expert solenergiteknik vid WSP Sverige, håller föredrag om de resultat som hennes studier i sin roll i egenskap av industridoktorand behandlat ämnet implementering av solcellsprojekt i byggsektorn. Hon har resultat kopplat till implikationer för byggsektorn, ledning av uppdrag gällande innovationer liksom uppslag för fler studier kopplat till beställarnas roll.

 

Forskning om energieffektivisering av historiska byggnader
Torun Widström, forskare på KTH/Byggvetenskap/Hållbara byggnader, forskar om energieffektivisering av historiska byggnader, och relaterar det i sitt föredrag till totalmetodiken. I historiska byggnader kan både de potentiella energibesparingarna och utmaningarna vara större - på vilket sätt kan totalmetodiken vara av användning i det sammanhanget?”

 

Så undviker du fallgroparna med din energieffektivisering
Thomas Linderholm, Energispecialist på Fabege AB, håller föredrag om vilka fallgropar du bör undvika vid energieffektivisering av fastigheter. Genom sin metodik som fungerar bra med totalmetodiken, ger goda exempel på hur den kan fungera genom egna erfarenheter där han följt allt hela vägen.

 

Kl 16.30-17.00                  Paneldebatt

 

Pris: 2995 kr ex moms för medlemmar. Är du inte medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen betalar du 3995 kr ex moms.

 

onsdag 8 december 2021
Kl. 09:30
Medlem pris: 
2 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Anmälan stänger: 
söndag, 5 december, 2021 - 15:00

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.